Dierregistratie

Standaard van het ras

 1. De kleur van de vacht moet bij de geboorte worden opgegeven als “eenkleurig rood”;
 2. De verschijning van de vacht moet voor de zichtbare beleving levendig en rood-bruin in voorkomst zijn, niet te donker, niet te licht;
 3. Er zijn lichtere accenten onder de buik- het achtervlak van de dij (spiegel), rond de anus en scrotum of kling, de omgeving van de uier van de koe en het uiteinde van de staart;
 4. De kop moet gedrongen, kort en voldoende breed zijn, voorhoofd en neus breed, met lichte kringen rond ogen en neus, voor zover aanwezig niet te zware horens, naar voren gebogen en aan de uiteinden licht opgericht;
 5. Een relatief korte nek;
 6. Voldoende spanning in een rechte rug;
 7. Een correcte beenstand;
 8. Een soepele dunne huid;
 9. Een brede, ronde borst en gewelfde ribben;
 10. Een diep karkas over de gehele lengte van het lichaam;
 11. Een breed bekken, vooral bij de zitbeenderen, niet te zeer gekanteld;
 12. Een correcte staartimpland, niet te hoog en niet te diep, met brede heupen;
 13. De voorhand goed gespierd, brede borst, brede rug met een zichtbare bespiering;
 14. De achterhand zwaar en diep, ronde bil, spronggewricht breed.

Klik hier voor de Technische gids Limousin keuring - compressed

 

Identificatie en Stamboekregistratie

 1. De identificatie en registratie geschiedt op basis van de wettelijke regelgeving;
 2. De deelname aan de stamboekregistratie is vrijwillig;
 3. De basis stamboekregistratie geschiedt door CRV Holding BV (CRV) te Arnhem;
 4. De registratie van de stamboekgegevens vindt plaats in de betreffende databank van het CRV en in het geautomatiseerde ZooEasy bestand van LSN;
 5. De basis voor de registratie van de op het bedrijf geboren kalveren is de vastlegging van alle dekgegevens, samenweidingen, inseminaties en transplantatiegegevens van een rund;
 6. Een deelnemer draagt er zorgt voor dat alle daarvoor bestemde gegevens binnen vier maanden na aanvang van dekking-aanvang samenweiding, inseminatie of embryo-transplantatie voor verwerking worden aangeboden;
 7. Ten aanzien van de naamgeving geldt dat in een bepaald jaar alle diernamen met dezelfde letter van het alfabet beginnen. In 1965 werd begonnen met de letter A. Als gevolg hiervan was in 2016 de letter M weer aan de beurt. Voor 2017 de letter N, enz. Niet gebruikt worden de letters K,Q,X, W, Y en Z;
 8. Geïmporteerde dieren worden in het LSN stamboek geregistreerd op voorwaarde dat de landen   van herkomst door het Franse Limousinstamboek worden erkend voor stamboekregistratie.

Registratie-eisen van dieren in Nederland

Voor vrouwelijke runderen geldt:

 • De vader moet in het stamboek geregistreerd zijn;
 • Indien de vader een KI stier is, dient een DNA-profiel beschikbaar te zijn.

Voor mannelijke runderen geldt:

 • De vader moet in het stamboek zijn geregistreerd en de afstamming moet geverifieerd zijn;
 • De moeder moet in het stamboek geregistreerd zijn.

 

Registratie-eisen van dieren uit buitenland

Voor vrouwelijke importrunderen geldt:

 • Een erkend afstammingsbewijs (pedigree), uitgegeven door het erkend limousinstamboek van het land van herkomst.

Voor mannelijke importdieren geldt:

 • Een erkend afstammingsbewijs (pedigree), uitgegeven door het erkend limousinstamboek van het land van herkomst;
 • Uitslag van het DNA-onderzoek van het dier zelf of van beide ouders;
 • Een positieve ouderverificatieverklaring ten aanzien van beide ouders.

Wanneer er sprake is van de import van een vrouwelijk dier dat drachtig gelden de volgende voorwaarden:

 • Een erkend afstammingsbewijs (pedigree) van het betreffende vrouwelijke dier, uitgegeven door het erkend limousinstamboek van het land van herkomst;
 • Een erkend afstammingsbewijs (pedigree) van de stier waarvan het vrouwelijk dier drachtig is, uitgegeven door het erkend limousinstamboek van het land van herkomst;
 • Een DNA profiel van de stier waarvan het vrouwelijk dier drachtig is;
 • Een positieve ouderverificatieverklaring ten aanzien van beide ouders van de stier waarvan het vrouwelijk dier drachtig is.

Door het Limousin Stamboek zijn aanvullende bepalingen t.a.v. de stamboekregistratie opgesteld.

Eisen voor het gebruik van een erkende dekstier:

 1. 100% Limousin als rascode;
 2. Een positieve ouderverificatieverklaring ten aanzien van beide ouders;
 3. Een exterieurkeuring en een Evalim genomics analyse (deze eisen gelden voor deelname aan predicaattoekenning programma).

Stamboeken:

Het Limousin Stamboek onderscheidt 2 stamboeken:

 1. Hulpstamboek
 2. Hoofdstamboek

Inschrijving Hulpstamboek:

 1. Na exterieurbeoordeling;
 2. Alleen vrouwelijke dieren;
 3. Alleen dieren die voldoen aan de rasstandaard;
 4. Alleen dieren waarvan in de rasbalk geen andere rassen voorkomen;
 5. Minimaal 50% Limousin als rasbalk.

Inschrijving Hoofdstamboek:

 1. Inschrijving na exterieurbeoordeling;
 2. Zowel vrouwelijke als mannelijke dieren;
 3. Alleen dieren die voldoen aan de rasstandaard;
 4. Alleen dieren waarvan in de rasbalk geen andere rassen voorkomen;
 5. Minimaal 100% Limousin in de rasbalk;
 6. Dieren die voldoen aan de aanvullende bepalingen van het Limousin Stamboek Nederland;
 7. Dieren met de V status;
 8. Vrouwelijke nakomelingen van in het Hulpstamboek ingeschreven dieren.

Exterieurbeoordeling

Exterieurrapport (keuringsrapport):

Het keuringsrapport omvat twee soorten kenmerken:

 1. de toegekende algemene kenmerken ofwel bovenbalk;
 2. de beschrijvende of constaterende lineaire kenmerken ofwel de onderbalk.

In de bovenbalk is er een puntenwaardering voor de kenmerken : ontwikkeling; rastype, bespiering en benen. Het algemeen voorkomen in de bovenbalk is een rekenkundig gemiddelde van deze kenmerken. De algemene voorkomst wordt berekend aan de hand van gewichtsfactoren voor ieder kenmerk afzonderlijk. Bespiering en ontwikkeling hebben onderscheidenlijk een gewichtsfactor van 30%, gezamenlijk dus 60%. Rastype en benen hebben onderscheidenlijk een gewichtsfactor van 20%, gezamenlijk dus 40%. De som van deze getallen is de Algemene Voorkomst.

Voor de inspecteur is er bij de afronding enige vrijheid van handelen. De puntenwaardering kent een schaal van 70 t/m 99 punten, de puntenwaarderingsclassificatie is:

 1. van 70 t/m/ 74: onvoldoende;
 2. van 75 t/m 79: voldoende;
 3. van 80 t/m 84: goed;
 4. van 85 t/m 89: zeer goed;
 5. 90 punten en meer: excellent.

Van de te keuren dieren wordt de kruishoogte en de schofthoogte gemeten

Inspectiesystemen

Bedrijfsinspectie:

 1. De deelnemende bedrijven worden doorgaans éénmaal per jaar in het voorjaar bezocht;
 2. Alle vrouwelijke runderen in de leeftijd van 18 tot 40 maanden worden voor de exterieurbeoordeling aangeboden;
 3. De inspecteur is bevoegd dieren voor de beoordeling, met opgaaf van redenen, af te keuren;
 4. Mannelijke runderen kunnen vanaf de leeftijd van 12 maanden worden aangeboden;
 5. Het is de deelnemer toegestaan ook oudere dieren tijdens de ronde voor keuring aan te bieden;
 6. Van alle dieren die voor een exterieurbeoordeling zijn aangeboden ontvangt het lid tegen betaling een stamboekkaart. Stamboekkaarten kunnen ook door het lid zelf worden uitgeprint van het geautomatiseerde ZooEasy bestand van het LSN. Het lid dient daarvoor een erkende login te bezitten die door de administratie van het LSN op aanvraag aan het lid wordt toegekend;
 7. De keuringstarieven gelden zoals vastgesteld door de het bestuur van het LSN.

Jongkeuren inspectie:

 1. De deelnemende bedrijven worden doorgaans tweemaal per jaar bezocht;
 2. Alle gespeende vrouwelijke en mannelijke dieren in de leeftijd van 7 t/m 14 maanden worden voor exterieurbeoordeling aangeboden;
 3. Jonge dieren kunnen gelijktijdig met de inspectieronde worden aangeboden;
 4. Het lid ontvangt van alle gekeurde dieren een speciale jongvee stamboekkaart.

De beoordeling van jongvee geschiedt door een speciale bovenbalk voor jongvee: Ontwikkeling, Bespiering en Rastype en kent een schaal van 40 tot 90 punten, waarbij ieder onderdeel een gewichtsfactor heeft van 33,3%. Het totaal van de drie kenmerken vormt de Algemene Voorkomst.

 1. van 40 t/m/ 49: onvoldoende;
 2. van 50 t/m 59: voldoende;
 3. van 60 t/m 69: goed;
 4. van 70 t/m 75: zeer goed;
 5. van 76 t/m 80: excellent.

Individuele inspectie:

 1. Een lid kan naar eigen keuze dieren aanmelden voor individuele inspectie;
 2. Het tijdstip voor opgave kan op ieder moment van het jaar;
 3. Het keuringstarief in dit geval zoals door LSN is vastgesteld.

Herkeuring:

 1. Een lid die niet tevreden is met het resultaat van de keuring heeft het recht op een herkeuring;
 2. Binnen een termijn van 5 werkdagen na de keuring van het betreffende rund moet schriftelijk herkeuring worden aangevraagd bij het secretariaat van het Limousin Stamboek;
 3. De herkeuring wordt binnen circa 14 dagen na de aanvraag gepland;
 4. Het betreffende dier dient onder dezelfde condities te worden aangeboden;
 5. De herkeuring wordt uitgevoerd door dezelfde keurmeester;
 6. De kosten voor herkeuring zijn overeenkomstig die van de individuele inspectie, behalve wanneer de bovenbalk wordt gewijzigd met tenminste twee punten voor algemeen voorkomen. In dit geval is er sprake van een beoordelingsfout en is de keuring gratis;
 7. De uitslag van de herkeuring wordt direct aan het lid meegedeeld;
 8. Het resultaat van de herkeuring overschrijft het resultaat van de eerdere keuring.

De tarieven voor de exterieurbeoordelingssystemen worden jaarlijks per systeem door het bestuur vastgesteld.

Advertentie Adverteer bij ons!