Statuten

NAAM EN ZETEL


Artikel 1

De vereniging draagt de naam Limousin Stamboek Nederland. Zij is gevestigd te Montferland.

 

VERENIGINGSJAAR


Artikel 2

 1. De vereniging is opgericht op zevenentwintig november negentienhonderd zeventig.
 2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

 

DOEL VAN DE VERENIGING


Artikel 3

a. De vereniging heeft tot algemeen doel de bevordering van de fokkerij van het Limousin ras en de selectie binnen het zuivere ras in Nederland.
b. Dit algemeen doel vereist het bevorderen van de zuiverheid van het ras en het--­handhaven respectievelijk ontwikkelen van de soberheid, vroegrijpheid, bevleesdheid,­vruchtbaarheid, het op natuurlijke wijze afkalven en hanteerbaarheid als gewenste-­eigenschappen van het ras.
c. Het signaleren van dieren van een type dat beantwoordt aan de behoefte van de markt en een zo snel mogelijke vermenigvuldiging daarvan te bevorderen.
d. Het volgen van de marktontwikkelingen en de zoötechnische ontwikkeling om de ­richting en de methode van de selectie zo snel mogelijk aan te kunnen passen aan de­ eisen van de tijd binnen het kader van het ras.
e. Ten dienste van dit algemeen doel houdt de vereniging een stamboek bij. het Limousin Stamboek Nederland (LSN) en verricht zij de inschrijving van dieren volgens de bij-­deze statuten en het intern reglement gegeven voorschriften.
f. Een nevendoel van de vereniging is het bevorderen van het gebruik van Limousin-­stieren bij de productie van gebruikskruisingen en inzet van de commissie Fokkerij, -­Markt en Promotie en Groene en Blauwe Diensten.
g. Het bestuur kan per regio een activiteitencommissaris benoemen op voordracht van-­ten minste twee leden uit die regio. Deze commissaris maakt geen deel uit van het bestuur.
h. De vereniging onderhoudt contacten met elke organisatie of instelling die haar doel kan dienen, in het bijzonder met de Federatie Vleesveestamboeken in Nederland, CRV Holding B.V. en het Herd Book Limousin te Bolsseuil.
i. Zij kan de markt onderzoeken en afzetwegen trachten te vinden en zelfs de binnen-­en buitenlandse handel bevorderen. voor zover nuttig voor- doch ondergeschikt aan­ het algemeen doel, zonder echter als partij daarbij op te treden. Voorts dient iedere-­financiële betrokkenheid te worden uitgesloten en aansprakelijkheid te worden voor­komen en te worden uitgesloten.
j. Zij kan alle overige wettige middelen te baat nemen die haar doel kunnen bevorderen.­

LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING


Artikel 4

 1. De vereniging bestaat uit leden, donateurs en ereleden.
 2. Als leden kunnen worden toegelaten natuurlijke en rechtspersonen, die belang hebben bij de in artikel 3 genoemde doelstellingen.
 3. Als donateurs kunnen worden toegelaten natuurlijke en rechtspersonen, die zonder belang te hebben bij de in artikel 3 genoemde doelstellingen, aan de activiteiten van de vereniging willen deelnemen.
 4. Het lidmaatschap en het donateurschap worden verkregen door schriftelijke of--­mondelinge aanmelding en toelating door het bestuur.
 5. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens bijzondere verdiensten voor de--­vereniging op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig­ worden benoemd.

Artikel 5

De leden zijn verplicht ten aanzien van de hen toebehorende dieren, welke zijn ingeschreven bij het stamboek, alle voorschriften van dit stamboek op te volgen en ten-­aanzien van de registratie van de dieren de regels hiervoor van het CRV Holding B.V. in acht te nemen.

Artikel 6

Het bestuur van de vereniging zal de in artikel 5 genoemde voorschriften voldoende bekend maken aan de leden.

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van de natuurlijke persoon;
b. door ontbinding van de rechtspersoon:
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging; of
e. door royement.

2. Het bepaalde in artikel 35, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

 

GELDMIDDELEN


Artikel 8

 1. De baten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, bijdragen van donateurs, alsmede erfstellingen, legaten, schenkingen en andere (toevallige) baten.
 2. De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Zij ­bestaat uit een basiscontributie en variabele bedragen. De contributie vervalt per één­januari van elk jaar en wordt niet terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap.
 3. Donateurs dragen minstens de halve basiscontributie van de leden bij.

BESTUUR


Artikel 9

 1. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, eventueel een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee of meer leden. De functies van secretaris en­ penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Als in het bestuur met een even aantal bestuursleden de stemmen staken, dan voorziet hierin artikel 12 lid 3.
 2. De vereniging kent drie vakcommissies voor de onderdelen Fokkerij, Markt & Promotie en Groene/Blauwe diensten. Op voordracht van de betreffende commissie wordt een­bestuurslid voorgedragen voor het algemeen bestuur, waarbij gestreefd zal worden naar een regionale spreiding.
 3. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding van de vereniging.

Artikel 10

 1. De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene ledenvergadering.
 2. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering In functie gekozen. De overige functies worden onderling door het bestuur verdeeld.
 3. Het bestuur maakt een voordracht van een persoon voor elke vacature in het bestuur.
 4. Door ten minste tien leden kunnen kandidaten voor het bestuur gesteld worden. De aanmelding moet ten minste drie dagen voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris binnen zijn.
 5. Indien door de leden geen kandidaten worden genoemd, wordt de voordracht van het­ bestuur bij acclamatie benoemd.
 6. De stemmingen bedoeld in dit artikel gebeuren door middel van gesloten briefjes.

Artikel 11

 1. De leden van het bestuur hebben zitting voor drie jaar. Zij treden af volgens rooster van aftreden, opgesteld door het bestuur; zij zijn terstond herkiesbaar. Voorzitter en secretaris treden niet tegelijk af.
 2. Bij aftreden voor het einde van de zittingsperiode eindigt de zittingsperiode van de nieuw gekozene op het ogenblik, dat zijn voorganger volgens rooster zou aftreden.
 3. Na het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd zijn de leden van het bestuur nog­ éénmaal herkiesbaar.

Artikel 12

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de belangen van de vereniging dit eisen, doch, ­minstens tweemaal per jaar.
 2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter de leden van het bèstuur ook buiten de-­bestuursvergadering raadplegen, mits het besprokene op de agenda van de ­eerstvolgende vergadering wordt geplaatst.
 3. Wanneer in twee achtereenvolgende bestuursvergaderingen over eenzelfde voorstel­de stemmen staken, moet dit voorstel aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

Artikel 13

 1. De secretaris nodigt namens de voorzitter de leden van het bestuur voor de ­bestuursvergaderingen uit ten minste veertien dagen tevoren, met vermelding van de agenda.
 2. Van de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris, welke notulen in­de volgende vergadering worden goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris getekend.

Artikel 14

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en secretaris, zowel gezamenlijk als aan ieder van hen afzonderlijk.

Artikel 15

Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs, welke, zo de geldmiddelen van de ­vereniging zulks toelaten, gehonoreerd worden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING


Artikel 16

 1. Elk jaar voor één mei wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
 2. De convocaties hiervoor worden uiterlijk veertien dagen tevoren per post verzonden.
 3. Bij de convocatie wordt de agenda vermeld.
 4. In de vergadering kunnen slechts de op de agenda vermelde onderwerpen worden ­behandeld en die welke daarmee onmiddellijk samenhangen of daaruit onmiddellijk voortvloeien.

Artikel 17

leder lid heeft één stem op de algemene ledenvergadering. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid door middel van een schriftelijke volmacht. Deze volmacht moet voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris ­gedeponeerd worden. Een lid kan slechts twee andere leden vertegenwoordigen.

­Artikel 16

Door één/tiende van de leden kan verzocht worden een algemene ledenvergadering te ­houden. Het bestuur schrijft op een dusdanig verzoek, waarbij de te behandelen ­onderwerpen zijn vermeld, binnen drie weken, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van­ het verzoek, een algemene ledenvergadering uit. De leden 2 tot en met 4 van artikel 16 zijn van toepassing.

Artikel 19

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen ­opstellen ter nadere regeling van onderwerpen in deze statuten behandeld of ter aanvulling op bepalingen van deze statuten.

 

JAARVERSLAG/FINANCIËLE CONTROLE


Artikel 20

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en ­verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier (4) maanden na-­afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ­algemene ledenvergadering, een Jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en ­lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn heeft ieder lid de bevoegdheid van het bestuur in rechte te vorderen deze verplichtingen na te komen.
 3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie bestaande uit ten ­minste twee leden, welke geen deel van het bestuur mogen uitmaken. ­Deze commissie onderzoekt de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.­ Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar­gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te ­tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De algemene ledenvergadering kan besluiten geen commissie te benoemen, maar de ­controle van de balans en de staat van baten en lasten op te dragen aan een ­accountant.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING


Artikel 21

In een algemene ledenvergadering kunnen de statuten van de vereniging gewijzigd worden met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen. Eén en ander met inachtneming van artikel 42 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

­Artikel 22

 1. In een algemene ledenvergadering waarin ten minste drie/vierde van het totale aantal­ leden aanwezig is, kan met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte ­stemmen besloten worden tot ontbinding van de vereniging.
 2. Indien het door lid 1 van dit artikel vereist aantal leden niet aanwezig is in de daartoe­ uitgeschreven algemene ledenvergadering, wordt binnen drie weken een tweede algemene ledenvergadering uitgeschreven, waarin ongeacht het aantal leden dat aanwezig is, met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen besloten kan ­worden tot ontbinding van de vereniging.
 3. Bij ontbinding van de vereniging worden door de algemene ledenvergadering de richtlijnen voor de liquidatie aangegeven, terwijl het op de dag van de ontbinding zitting hebbende bestuur met de liquidatie wordt belast. ­Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ­ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als met het doel van de vereniging overeenstemmen.
Advertentie Adverteer bij ons!