Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering 2017

in algemeen

De Algemene Ledenvergadering van 2017 heeft jl. 15 februari plaatsgevonden bij de locatie “De Soeterduinen” te Soest. Omdat de oude locatie De Klaveet geen faciliteit meer biedt, moesten we op zoek naar een nieuwe locatie en omdat het een compleet nieuwe locatie was voor de ALV, was het even afwachten of deze locatie ook in de smaak zou vallen bij de leden, dat bleek gelukkig zeker het geval. Er waren ongeveer 30 leden aanwezig  wat op zich een goede opkomst genoemd mag worden. Het was een fantastische avond waar bestuur en leden onderling in alle rust en collegiale sfeer hebben vergaderd. Na de vergadering was het ouderwets gezellig en werd er druk bijgepraat onder het genot van wat hapjes en drankjes die door het Stamboek zijn aangeboden.

 

 

  

De agendapunten zijn adequaat besproken met de aanwezige leden die op hun beurt op positieve wijze een nuttige bijdrage leverden. Er waren een paar punten ter besluitvorming, en een paar informatieve agendapunten ter oriëntatie. Ook Evert Rozendaal werd aan de vergadering voorgesteld als onze nieuwe keurmeester en deed uitvoerig verslag over zijn kennis en vaardigheden ten aanzien van het keuren van dieren.

Na het officiële gedeelte van de vergadering gaf veearts drs. Peter de Leeuw een presentatie over algemene aandoeningen onder rundvee, de behandeling en voorkoming daarvan. Op boeiende wijze wist hij met interactiviteit de aanwezigen op vragen en antwoorden te onthalen.

  

Hierbij nog een paar belangrijke mededelingen vooruitlopend op de notulen: (een uitgebreid verslag wordt uiteraard als notulen van de vergadering opgesteld)

  1. Na een paar jaar rode cijfers laat de financiële positie van eind 2016 een flinke wending zien en konden we het jaar positief afsluiten. De kascommissie die dit jaar door René Berden werd aangevoerd was vol lof over de wijze waarop de financiële boekhouding met rapportage door het bestuur is opgezet en geïmplementeerd en maakte de opmerking dat hier een duidelijke positieve koers kan worden waargenomen t.o.v. het verleden.
  2. Het aangepaste reglement als bestuursvoorstel is unaniem door de ALV aangenomen en is inmiddels online gezet op de website van het stamboek.
  3. De contributies zijn voor het jaar 2017 gehandhaafd op hetzelfde niveau als verleden jaar.
  4. Het bestuursvoorstel om te komen tot een collectieve toekenning van stalnamen voor alle leden is unaniem door de ALV aangenomen, zij het met een paar aanvullende opmerkingen. Mede als gevolg van een aantal reacties op de e-mail die hierover aan de leden is verstuurd, bgrijpt het bestuur dat een stalnaam voor een aantal leden onbelangrijk is omdat deze groep leden om allerlei logische redenen geen behoefte hebben aan een dergelijke positionering van hun bedrijf en blijkt deze regeling, hoewel door de ALV goedgekeurd, toch in de praktijk moeilijk te implementeren.

Inmiddels heeft het bestuur nagedacht over de feedback van leden over deze stalnaam-toekenning en ook over het jaarlijkse bedrag van €21,00 dat volgens ledenreacties een hindernis vormt. Het bestuur heeft het daarom goed gedacht om een deel van promotiebudget hiervoor te reserveren en haar leden gratis een stalnaam aan te bieden onder zekere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn met name:

– Een stalnaam wordt door LSN gratis aan een lid verstrekt op voorwaarde dat het lid hiervoor per e-mail of per post aanzoek doet en geldt voor zolang het lidmaatschap van het betrokken lid bij LSN voortduurt. Wordt het lidmaatschap bij LSN beëindigt, draagt het lid tegelijkertijd zelf zorg voor de abonnementskosten van de stalnaam bij CRV.

– Leden met een reeds bestaande stalnaam vallen ook onder deze gratis regeling ten aanzien van het jaarlijkse abonnement, met uitzondering van het declareren van de administratiekosten met terugwerkende kracht. Deze leden dienen ook hun bestaande stalnaam met een vermelding in te dienen en gaan met de voorwaarden akkoord. (Er zijn leden die hebben aangegeven dat zij deze regeling liever in eigen hand willen houden en ook zelf willen betalen. Prima, deze leden hoeven dan het formulier niet in te vullen)

– Een lid heeft tenminste gemiddeld 5 geregistreerde runderen (100% limousin) per jaar.

– Deelname aan de jaarlijkse bedrijfskeuring van LSN is verplicht.

 

Mede namens het LSN bestuur

Daan venter

Secretaris